Welkom bij Licent Inkomen

Via uw werkgever bent u aanvullend verzekerd voor inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. De regeling die door uw werkgever is aangeboden valt onder de werking van de Pensioenwet. In deze wet is onder andere de pensioencommunicatie geregeld volgens het model Pensioen123, in de vorm van zogenaamde lagen (Laag 1, Laag 2 en Laag 3). Zo kunt u als deelnemer zelf bepalen hoe gedetailleerd u de informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen wilt doornemen.


Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen123 bestaat uit drie lagen. In Laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen. In Laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen. En tot slot vindt u in Laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Licent Inkomen.

Laag 1

De verzekering(en) waarvoor u door uw werkgever bent aangemeld wordt/worden aangemerkt als arbeidsongeschiktheidspensioen. De bepalingen in de Pensioenwet zijn daardoor van toepassing. Informatie over pensioen, inclusief arbeidsongeschiktheidspensioen, moet aan bepaalde eisen voldoen. De informatie is beschreven in Pensioen123 en wordt gegeven in 3 delen. Ieder deel wordt een laag genoemd. Meer informatie over Pensioen123 vindt u op www.pensioen123.nl.

Licent Inkomen voert deze regeling(en) uit.


Wat vindt u in Laag 1, 2 en 3?

Pensioen123 bestaat uit drie lagen. In deze eerste Laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen. In Laag 2 staat meer informatie over alle onderwerpen. Tot slot vindt u in Laag 3 de belangrijke documenten over het arbeidsongeschiktheidspensioen en Licent Inkomen, zoals de polisvoorwaarden.

Hieronder vindt u de algemene informatie voor de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u meer informatie over uw regeling(en)? Kies dan de regeling(en) die is/zijn vermeld in de brief die u van ons heeft ontvangen.

 • WGA-hiaat
 • WIA-excedent
 • WGA-excedent
 • IVA-excedent
 • WIA-35min
 • WIA-aanvulling

Wat krijgt u in deze regeling?

Uw werkgever sloot voor u de collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Met deze collectieve verzekering krijgt u een aanvullende uitkering als u volgens UWV arbeidsongeschikt bent.

Wilt u meer over uw arbeidsongeschiktheidspensioen weten? Kijk dan onder Licent Inkomen Archief en zoek de verzekering(en) die vermeld zijn in de door u ontvangen brief.


Wat krijgt u in deze regeling niet?

In deze regeling krijgt u geen ouderdomspensioen. U bouwt geen vermogen op in deze regeling. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.

Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner dan geen partnerpensioen en krijgen uw eventuele kinderen dan geen wezenpensioen. Het kan zijn dat u een partner- en/of wezenpensioen in een andere pensioenregeling heeft.

Wordt u ziek als u niet meer bij uw werkgever in dienst bent? Dan krijgt u uit deze regeling geen aanvulling op uw WIA-uitkering.


Hoe bent u verzekerd?

U bent op drie manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

 • De wettelijk regeling WIA. Dit is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Volgens deze wet krijgt u een uitkering als u langer dan twee jaar ziek bent. Op www.uwv.nl leest u meer over de WIA-uitkering.
 • Uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij Licent Inkomen. U bent hiervoor verzekerd via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen123.
 • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u misschien zelf heeft geregeld.

Bent u na twee jaar ziekte volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering WIA. De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:

 • U bent meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt? Of u bent 80% of meer, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? U ontvangt dan een WGA-uitkering.
 • U bent 80% of meer en duurzaam arbeidsongeschikt. U ontvangt dan een IVA-uitkering.

Ondanks deze wettelijke uitkeringen, gaat u er in inkomen op achteruit als u arbeidsongeschikt bent. Daarvoor heeft uw werkgever de in de brief genoemde arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeringen bij Licent Inkomen voor u verzekerd.

Uw werkgever betaalt de premie voor uw regeling. Uw werkgever kan met u afgesproken hebben dat u de premie helemaal of voor een deel aan hem terugbetaalt. Deze premie staat dan op uw loonstrook.

Omdat de premie wordt afgetrokken van uw brutoloon, betaalt u hierover geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen.


Welke keuzes heeft u zelf?

Uw werkgever heeft voor deze regeling gekozen. Hij maakt de keuzes voor deze regeling.


Hoe zeker is uw uitkering?

In de door u ontvangen brief leest u of uw regeling waardevast is. In dat geval wordt uw uitkering elk jaar op 1 januari met de afgesproken indexering verhoogd. Als in de brief staat dat de regeling gelijkblijvend is, dan wordt uw uitkering niet verhoogd.
Hieronder ziet u wat de afgelopen vier jaar de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten was. Zo kunt u vaststellen in hoeverre de uitkering bij arbeidsongeschiktheid waardevast is.

Jaar Prijsstijging
2018 1,70%
2017 1,40%
2016 0,32%

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van hoeveel u nog wel kunt werken en hoeveel u daarmee verdient.


Welke kosten maken wij?

Licent Inkomen maakt kosten om de regeling uit te voeren. Deze kosten hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering.


Wanneer moet u in actie komen?

Als u ziek wordt, meldt u dit bij uw werkgever.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Let op: Uitkering uit deze regelingen is daarin niet opgenomen.

Heeft u vragen, zijn uw gegevens niet juist of bent u arbeidsongeschikt geworden? Neem dan contact op met uw werkgever.

Voorbeeld Laag 1

Voorbeeld Laag 1 Licent Inkomen

Laag 2

Pensioen123 bestaat uit drie lagen. In deze Laag 2 staat meer informatie over alle onderwerpen. In Laag 3 vindt u de belangrijke documenten over het arbeidsongeschiktheidspensioen en Licent Inkomen, zoals de polisvoorwaarden.

Hieronder vindt u de algemene informatie voor de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u meer informatie over uw regeling(en)? Kies dan de regeling(en) die is/zijn vermeld in de brief die u van ons heeft ontvangen.

 • WGA-hiaat
 • WIA-excedent
 • WGA-excedent
 • IVA-excedent
 • WIA-35min
 • WIA-aanvulling

Wat krijgt u in deze regeling?

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de zogenaamde loondoorbetaling door uw werkgever.

Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan beoordeelt UWV of uw werkgever en u zich wel voldoende hebben ingespannen om u aan het werk te houden. UWV stelt vervolgens bij u de mate van arbeidsongeschiktheid vast en de duurzaamheid daarvan. Op basis daarvan bepaalt UWV of u recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de hoogte van deze uitkering. De uitkering wordt gebaseerd op een wettelijk gedefinieerd dagloon en is gemaximeerd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als u na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een wettelijke WIA-uitkering. De WIA kent twee verschillende soorten uitkering, de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Voor het vaststellen van de hoogte van de WIA-uitkering houdt UWV onder andere rekening met het maximum uitkeringsloon WIA, ook wel het maximum dagloon genoemd.

Wilt u meer over uw arbeidsongeschiktheidspensioen weten? Kijk dan onder Licent Inkomen Archief en zoek de verzekering(en) die vermeld zijn in de door u ontvangen brief.

Let op: neemt u via uw werkgever ook deel in een regeling met een uitkering bij uw pensionering en/of een uitkering aan uw eventuele partner en/of kinderen als u overlijdt? Daarbij kan ook een regeling met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. U ontvangt hiervan een apart pensioenoverzicht van uw pensioenuitvoerder.


Wat krijgt u in deze regeling niet?

In deze regeling krijgt u geen ouderdomspensioen. U bouwt geen vermogen op in deze regeling. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.

Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw partner geen partnerpensioen als u overlijdt. In deze regeling krijgen uw kinderen geen wezenpensioen als u overlijdt. Het kan zijn dat u een partner- en/of wezenpensioen in een andere pensioenregeling heeft.

Als u arbeidsongeschikt wordt nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever, krijgt u geen aanvulling op uw wettelijke uitkering.


Hoe bent u verzekerd?

U bent op drie manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

 • De wettelijk regeling WIA. Dit is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

  Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan kijkt UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. UWV stelt bij u de mate van arbeidsongeschiktheid vast en de duurzaamheid daarvan. Op basis daarvan bepaalt UWV of u recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De uitkering wordt gebaseerd op een wettelijk gedefinieerd dagloon en is gemaximeerd.

  Na de beoordeling van het recht op uitkering zijn de volgende situaties mogelijk:

  • U krijgt geen uitkering
   U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U krijgt geen uitkering.

  • U krijgt een WGA-uitkering
   U bent gedeeltelijk, voor minimaal 35%, arbeidsongeschikt. Of u bent volledig (voor meer dan 80%) arbeidsongeschikt maar niet duurzaam. U krijgt dan een uitkering vanuit de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WGA is onderdeel van de WIA.

  • U krijgt een IVA-uitkering
   U bent duurzaam en ook volledig (voor meer dan 80%) arbeidsongeschikt. En UWV verwacht dat er geen mogelijkheden zijn om uw arbeidsongeschiktheid te beperken en dat u in de komende vijf jaar niet meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). De IVA is onderdeel van de WIA.
   Op www.uwv.nl leest u meer over de WIA-uitkering.

 • Uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij Licent Inkomen. U bent hiervoor verzekerd via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen123.

 • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u misschien zelf heeft geregeld. Als uw werkgever voor u geen arbeidsongeschiktheidspensioen heeft afgesloten of dit arbeidsongeschiktheidspensioen is (in uw ogen) niet voldoende, dan kunt u het zelf aanvullen.

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via deze wet krijgt u een uitkering van de overheid. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • Een WGA-uitkering
  Bent u gedeeltelijk, voor minimaal 35%, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een WGA-uitkering.

 • Een IVA-uitkering
  Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een IVA-uitkering.

Ondanks deze wettelijke uitkeringen kan het zijn dat uw inkomen achteruit gaat als u arbeidsongeschikt bent.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen dat uw werkgever heeft geregeld zorgt voor een aanvulling op uw WIA-uitkering.

Als u bij aanvang van deze pensioenregeling uw werkzaamheden niet volledig kunt uitvoeren, u bent niet volledig arbeidsgeschikt, kunt u (nog) niet deelnemen aan de regeling.

Is bij aanvang van uw deelname aan deze pensioenregeling te verwachten dat u op korte termijn arbeidsongeschikt zal raken, en moet u uw werkzaamheden binnen zes maanden staken, dan kunnen wij een uitkering weigeren.

Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u zelf ook een deel betaalt, de zogenaamde werknemersbijdrage. Deze bijdrage wordt ingehouden op uw loon. Als u zelf meebetaalt aan de premie, staat dat ook op uw loonstrook. Het bedrag dat u betaalt is fiscaal aftrekbaar. U betaalt er geen loonbelasting over. De uitkering is wel fiscaal belast.


Welke keuzes heeft u?

Dit arbeidsongeschiktheidspensioen biedt u geen keuzemogelijkheden. Het is een collectieve regeling. Uw werkgever heeft voor alle medewerkers de keuze bepaald.


Hoe zeker is uw uitkering?

Indexatie

Als uw werkgever een indexatie heeft meeverzekerd vindt u deze in de door u ontvangen brief. Het leven wordt vaak duurder. De koopkracht van de uitkering wordt dan minder. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen vier jaar.

Jaar Prijsstijging
2018 1,70%
2017 1,40%
2016 0,32%
Welke risico’s zijn er?

UWV bepaalt of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De aanvulling die u via uw werkgever ontvangt, volgt de beslissing van UWV. Zolang UWV beslist dat u recht heeft op deze uitkering, ontvangt u van ons deze aanvulling.


Welke kosten maken wij?

Licent Inkomen maakt kosten om de regeling uit te voeren. Deze kosten hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering.


Wanneer moet u in actie komen?

Als u arbeidsongeschikt wordt.
De eerste twee jaar dat u ziek bent, betaalt uw werkgever uw loon door. U krijgt minimaal 70% van uw loon. Dit loon kan gemaximeerd zijn, kijk daarvoor in uw arbeidsovereenkomst of cao. Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan beoordeelt UWV of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever informeert ons over uw arbeidsongeschiktheid. Wilt u daarom uw werkgever op de hoogte houden?

Als u buiten Nederland woont of gaat wonen.
Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland? Of woont u al buiten Nederland en binnen het buitenland verhuist u? Geef dan uw nieuwe adres door aan uw werkgever en aan Licent Inkomen.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen.
Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef dan uw nieuwe gegevens door aan uw werkgever. Uw werkgever informeert ons als dit nodig is voor de uitvoering van de pensioenregeling. Zodoende kunnen wij u jaarlijks informeren over deze pensioenregeling. Of kunnen we de uitkering juist verstrekken.

Bekijk hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: Wat in deze regeling is verzekerd, is daarin niet opgenomen.

Heeft u vragen over deze collectieve regeling? Neem dan contact op met uw werkgever. Heeft u andere vragen stuur dan een e-mailbericht naar acceptatie3@licentinkomen.nl

Voorbeeld Laag 2

Voorbeeld Laag 2 Licent Inkomen

Laag 3

Laag 3 bevat de belangrijke documenten over het arbeidsongeschiktheidspensioen via Licent Inkomen, namelijk de polisvoorwaarden. U vindt de polisvoorwaarden in het Licent Inkomen Archief.


Contact over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uitkering

Heeft u vragen over de door uw werkgever afgesloten collectieve regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.


Wijzigingen in uw tenaamstelling en/of adresgegevens

Neem contact op met uw werkgever. Uw werkgever informeert ons als dit nodig is voor de uitvoering van de pensioenregeling. Zodoende kunnen wij u jaarlijks informeren over deze pensioenregeling.

Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen

U wordt ziek en dan?

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Gedurende deze periode geldt namelijk de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever. Als u na twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent komt u mogelijk in de WIA terecht. De WIA is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Via deze wet krijgt u een uitkering van de overheid.

De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • Een WGA-uitkering
  Bent u gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een WGA-uitkering.
 • Een IVA-uitkering
  Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

Ondanks deze wettelijke uitkeringen gaat uw inkomen achteruit als u arbeidsongeschikt bent. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die uw werkgever heeft geregeld zorgen voor een aanvulling op uw WIA uitkering vanuit de overheid.


Waarom krijgt u dit overzicht?

U krijgt dit overzicht om te laten zien wat u van ons krijgt als u minimaal twee jaar arbeidsongeschikt bent.


Wat kunt u met dit overzicht?

Bekijk het overzicht. Dan ziet u wat uw werkgever voor u heeft verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt. Er staan bijna geen bedragen in. Dat heeft een reden: uw uitkering is sterk afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.